Vragen?

Stel hier uw vraag over de vsv-aanpak. >

Waarom VSV-NEE?

Scholen en gemeenten in de regio Haaglanden hebben de handen in een geslagen om het aantal voortijdig schoolverlaters zo ver mogelijk terug te dringen. Om dit doel te bereiken is het Convenant VSV 2012-2015 afgesloten.

Op deze website vindt u alle informatie over de activiteiten in de regio Haaglanden om voortijdig schoolverlaten (vsv) terug te dringen. Zo is een probleemanalyse opgesteld om een goed beeld te krijgen van de vsv-problematiek in deze regio. Daaraan zijn een aantal beleidsrichtlijnen gekoppeld en dit heeft geleid tot tien maatregelen die de komende jaren door de scholen en gemeenten worden uitgevoerd. Om alle partners te betrekken bij de uitvoering van deze maatregelen is de Kerngroep voortijdig schoolverlaten in het leven geroepen

De afgelopen jaren is er veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Samen kunnen we schooluitval nóg verder terugdringen. Laten we met elkaar deze uitdaging aangaan!

Nieuwsflits ‘vsv nee!’

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de regio Haaglanden? Meld u dan aan voor de Nieuwsflits via info@vsv-nee.nl.

Klik hier voor de meest recente Nieuwsflits.

Blogs van Monaïm Benrida op

www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl

Verlenging VSV-convenant

In 2012 is het VSV-convenant 2012-2015 ondertekend met als doel het aantal vsv’ers verder terug te dringen tot landelijk maximaal 25.000 vsv’ers in 2016. De gezamenlijke inspanningen die onderwijsinstellingen en gemeenten in het kader van dit convenant leveren, leiden tot resultaat: de landelijke teller staat nu op 27.950 vsv’ers (voorlopige cijfers, gemeten over schooljaar 2012-2013). Aangezien het laatste convenantjaar van start is gegaan, communiceert het ministerie van OCW over de vervolgaanpak.

Het huidige VSV-arrangement loopt tot en met schooljaar 2014-2015. In de jaarlijkse voortgangsbrief over VSV (maart 2014) heeft de minister aangegeven dat zij ook na afloop van het convenant door wil gaan met de succesvolle elementen van Aanval op Schooluitval: focus op een regionale aanpak met vo-, mbo-instellingen, gemeenten en andere ketenpartners, resultaatafhankelijke beloning en transparantie over resultaten van onderwijsinstellingen. Bij voorkeur worden deze elementen verankerd in bestaande wet- en regelgeving. Omdat dit tijd kost, heeft de minister besloten om het huidige vsv-arrangement met een jaar te verlengen.
 
Wat betekent de verlenging concreet?
Verlenging betekent dat alle elementen van de VSV-aanpak een jaar langer doorlopen. Concreet houdt dit het volgende in:
• de landelijke VSV-doelstelling van maximaal 25.000 vsv’ers in 2016 (gemeten over schooljaar 2014-2015) wordt doorgetrokken: de landelijke doelstelling luidt dan “maximaal 25.000 vsv’ers in 2017” (gemeten over schooljaar 2015-2016);
• de normpercentages over schooljaar 2014-2015 gaan ook gelden voor 2015-2016, net als de bijbehorende prestatiesubsidie voor individuele vo- en mbo-instellingen;
• de middelen voor het regionaal programma worden ook voor schooljaar 2015-2016 beschikbaar gesteld.
• de Decentralisatie-uitkering VSV voor de G4-regio’s wordt ook met één jaar verlengd.
 
Alle vo-, mbo-instellingen en contactgemeenten die het vsv-convenant 2012-2015 hebben ondertekend, ontvangen een uitnodiging om het vsv-convenant met een jaar te verlengen.

Terugblik Inspiratiemiddag 2014

De organisatie van de Inspiratiemiddag op dinsdag 4 november 2014, kijkt terug op een geslaagde conferentie. Een inspirerende locatie (ADO stadion), een goede opkomst en een inspirerend thema: Leerling, ouder en docent: de onmisbare schakels voor een succesvolle schoolloopbaan! Waarom zijn ze zo belangrijk? En hoe kunnen wij, als professionals en hulpverleners, daar gebruik van maken? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat docenten en ouders hun kind/leerling nog meer ondersteunen en stimuleren in hun schoolloopbaan? Deze en vele andere vragen zijn aan de orde gekomen op de Inspiratiemiddag.

Wij danken Ludo Heylen (Centrum Ervaringsgericht Onderwijs) en Iliass El Hadioui (docent Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam) voor de interessante lezingen over respectievelijk de kracht van de docent en de verschillende culturen van de pedagogische driehoek. Ook gaat onze dank uit naar de leerlingen, ouders en docenten die vol passie deelnamen aan het lagerhuisdebat!

De artikelen die tijdens de conferentie zijn uitgereikt, zijn hieronder terug te vinden. Als ook de resultaten van het lagerhuisdebat.

1) Interview met John Hattie, onderwijshoogleraar
2) Artikel van Ludo Heylen (keynote speaker Inspiratiemiddag)
3) Presentatie van Ludo Heylen
4) Motivation: How to tame the elephant in the classroom? (proefschrift Arnout Prince)
5) Resultaten van het lagerhuisdebat
 
Wij danken u voor uw komst!
Kerngroep VSV

Actueel

Monitoring vsv maatregelen
De afgelopen jaren behaalde de regio Haaglanden winst met het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Vervolgstappen zijn echter nodig om ervoor te zorgen dat het aantal vsv'ers nog verder afneemt. Daarom stelden scholen en gemeenten plannen voor 10 maatregelen op die uitgevoerd worden in de periode 2013-2016. De focus van deze maatregelen ligt op de bovenbouw vmbo, havo 4 en mbo niveau 3 en 4. Op de website www.vsvnee.nl kunt u alles lezen over deze maatregelen. Er zijn gesprekken gevoerd waarin de maatregelen gemonitord worden. De verslagen van deze monitorgesprekken zijn na te lezen onder het kopje Maatregelen.

Thuis op school. Mijn kind op het vo

Het programma Thuis op school. Mijn kind op het vo biedt professionals veel aanknopingspunten om ouders meer en beter te betrekken bij de school. Het geeft in 15 afleveringen van 8 minuten informatie aan ouders over het voortgezet onderwijs, in het bijzonder over het vmbo. Het programma is een goed instrument om vaders en moeders meer te laten zien over het belang van ouderbetrokkenheid. Ga voor informatie en het bekijken van de afleveringen naar www.etv.nl.

In de brochure vindt u een overzicht van de inhoud van alle 15 afleveringen. Ook zijn er praktische tips en links naar diverse relevante websites. Zo leest u in één oogopslag wat u nodig heeft om het programma zinvol in te zetten voor de ouders en voor u. Klik hier voor de brochure.

Thuis op school. Mijn kind op het vo is een programma van Stichting Expertisecentrum ETV.nl gemaakt in opdracht van de Gemeente Den Haag. Bij de realisering waren betrokken: productiebedrijf Idee aan Zee, HCO (Den Haag) en Spirit4you (Den Haag).
 

Plusmaatje worden? Plus zoekt maatje!

Voor het project Plusmaatje zoeken wij vrijwilligers die graag een jongere willen coachen. Als plusmaatje geef je een jongere een steuntje in de rug. Je bent een ondersteuner en een coach, een vertrouwenspersoon en maatje in één. Met deze ondersteuning kan de jongere succesvol zijn schoolcarrière vervolgen. Ben jij de persoon die de jongere helpt met zijn planning, nieuwe perspectieven biedt en helpt met het begrijpen van moeilijke stof?

Heb je nog geen coachingservaring of is het een beetje weggezakt? Geen probleem! Je krijgt training in de basistechnieken van coachen en je bent onderdeel van een eigen intervisiegroep met andere plusmaatjes. Coaching is een goede ervaring voor je eigen leven en staat sterk op je cv. Als je student bent, kun je waarschijnlijk studiepunten van je opleiding krijgen voor je werk als vrijwillige coach. Je krijg in ieder geval aan het eind van het traject van ons een certificaat als beloning voor je inzet.
 
Lijkt het je interessant om aan de slag te gaan als plusmaatje? Wij gaan graag met je in gesprek! Stuur ons een mail met je ingevulde aanmeldformulier. Nadat wij je aanmeldformulier hebben gelezen maken we een afspraak om persoonlijk kennis te maken.
Forse daling aantal vsv'ers in de regio Haaglanden

In één jaar tijd is het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) in de regio Haaglanden fors afgenomen. In het schooljaar 2012 - 2013 waren er 1176 voortijdig schoolverlaters. Dat is 30,2% minder dan het jaar ervoor.

De daling betekent dat er meer jongeren op school blijven, meer jongeren een startkwalificatie halen en meer jongeren een goede startpositie krijgen op de arbeidsmarkt.

De sterke afname is het resultaat van een intensieve en goede samenwerking tussen onderwijs en gemeenten, het palet aan specifieke coaching en begeleiding van jongeren en de inzet van de gemeenten op strikte verzuimregistratie en vsv-casemanagement.

Extra aandacht is er de afgelopen jaren voor de overgang van vmbo naar mbo (De Overstap en Spirit4You), loopbaanoriëntatie (Spots-on-Jobs, www.bekijkjetoekomstnu.nl, MBO Wegwijzer) en voorzieningen in het middelbaar beroepsonderwijs.

"Vijfde" jaar vmbo vliegend van start!

VMBO Plus begint voet aan de grond te krijgen binnen de diverse vo-scholen. Door middel van diverse workshops (o.a. bij decanennetwerk en directieberaden) en spontane wandelgangengesprekken komt er beweging in de scholen. Met behulp van de website www.vmboplus.nl worden de scholen geïnspireerd om iets extra’s in het kader van VMBO Plus te doen. Dit gebeurt nu door het maken van een extra klas, maar ook door een extra programma aan te bieden tijdens de mentorlessen. Momenteel worden twee klassen gemonitord (een Plusklas en een reguliere klas) met als hoofdvraag: “Welk effect heeft het extra leeraanbod en de begeleiding van de interventie VMBO Plus op de leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 onderwijs volgen in de brede route van het Stanislas College, locatie Burg. Elsenlaan?"

In mei 2014 worden de eerste concrete resultaten verwacht. Voor de zomervakantie worden deze resultaten zowel op deze website, als op de website van vmboplus gepubliceerd.
De projectgroep VMBO Plus is nog steeds op zoek naar materiaal dat op de website geplaatst kan worden (graag met bronvermelding). Materiaal en/of ideeën voor verbetering kunt u hier naartoe sturen.
 
Internationale conferentie Ouderbetrokkenheid bij Voortijdig Schoolverlaten
 

Hoewel het aantal vsv'ers vorig schooljaar daalde met meer dan dertig procent, blijven de scholen en gemeenten uit de regio Haaglanden op zoek naar nieuwe methoden om ervoor te zorgen dat nog minder leerlingen uitvallen. In dat kader doet de gemeente Den Haag mee aan Prevent. Prevent is een internationaal project van het Europese samenwerkingsverband URBACT. Samen met negen Europese partnersteden onderzoekt de gemeente Den Haag in dit project hoe ouders beter betrokken kunnen worden bij het onderwijs om vsv te verminderen. In het project staat zowel lokale als Europese samenwerking centraal. Daarom is er in Den Haag een lokale klankbordgroep opgericht waaraan onder anderen het Heldring VMBO, het ROC Mondriaan, regiogemeenten en ouders deelnemen. Samen met de gemeente Den Haag werken zij aan een nieuwe methodiek om ouders te betrekken bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Daarnaast organiseren de deelnemende Europese gemeenten bijeenkomsten voor internationale kennisoverdracht.

Op 21 en 22 november 2013 vond een dergelijke bijeenkomst plaats, georganiseerd door de gemeente Den Haag. Naast lokale en internationale professionals uit het onderwijsveld waren ook wethouders en raadsleden uit heel Europa hierbij aanwezig. Als wethouder van de contactgemeente Den Haag woonde ook Ingrid van Engelshoven de bijeenkomst bij. Samen discussieerden zij over wat scholen, gemeenten, maar ook ouders zelf kunnen doen om samen ervoor te zorgen dat jongeren een startkwalificatie halen en zo een reële kans krijgen op het vinden van een baan.

Naast het politieke programma op donderdag verzorgde het ROC Mondriaan vrijdagochtend een interessant programma over haar initiatieven op het gebied van ouderbetrokkenheid. De presentaties van deze ochtend vindt u hier. Voor meer algemene informatie over Prevent kunt u terecht op de website van URBACT.

Hoge opkomst VSV-conferentie

Op 30 oktober 2013 vond de jaarlijkse conferentie over de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten van de regio Haaglanden plaats. Bij de conferentie waren meer dan 100 professionals aanwezig. Harry de Bruijn, Lid van het College van Bestuur van het ROC Mondriaan, opende de bijeenkomst. Daarna volgde een inspirerende lezing van Prof. Drs. Dolf van Veen, pedagoog en lector Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid. Na dit plenaire gedeelte ging de zaal uiteen om deel te nemen aan verschillende workshops. Eén deelnemer per workshop presenteerde aan het eind van de dag de bevindingen, die voortkwamen uit zijn of haar workshop, aan de wethouder van de contactgemeente: Ingrid van Engelshoven.
Bent u benieuwd naar de verdere inhoud van deze conferentie? Hieronder vindt u de beschikbare powerpointpresentaties en factsheets die gebruikt zijn tijdens de workshops.
Monitoring maatregelen

Bent u benieuwd naar de stand van zaken en voortgang van de projecten die binnen de onderwijsmaatregelen worden uitgevoerd? Recentelijk zijn er voortgangsgesprekken met de betrokkenen gevoerd, waarin ook de onderlinge samenwerking een aandachtspunt was. De verslagen van de monitoring van de eerste vijf maatregelen kunt u vinden onder de betreffende maatregel. De monitoring van de overige maatregelen volgt binnenkort.

2 april 2013 ‘Sturen op Cijfers’

Op 2 april vond de regionale bijeenkomst ‘Sturen op Cijfers’ plaats. De accountmanagers van DUO en het ministerie van Onderwijs voor de regio Haaglanden gaven een toelichting op de nieuwe meetsystematiek in relatie tot de aanpak van voortijdig schoolverlaten in de periode 2012-2015.