VSV-NEE!

Met een startkwalificatie op zak gaan jongeren met meer toekomstperspectief de arbeidsmarkt op en de samenleving in. Het geeft hen een goede uitgangspositie om zich verder te ontwikkelen. Bestrijden van schooluitval is ook het tegengaan van maatschappelijke uitval. Jongeren met een startkwalificatie zijn later minder vaak werkloos en maken minder gebruik van voorzieningen, dan jongeren zonder startkwalificatie. Scholing geeft jongeren bovendien een status en meer zelfvertrouwen: daarmee zijn ze minder vatbaar voor de invloed van bijvoorbeeld loverboys, drugsdealers of ronselaars en zullen ze minder vaak in de criminaliteit belanden.

Scholen en gemeenten in de regio Haaglanden hebben de handen in een geslagen om voortijdig schoolverlaten (vsv) steeds verder terug te dringen, zodat zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie het onderwijs verlaten en daarmee een passende plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden.

Op deze website vindt u alle informatie over de activiteiten in de regio Haaglanden om voortijdig schoolverlaten (vsv) terug te dringen.

‘Aanval op Schooluitval’ als basis voor regionale inzet

Sinds 2002 zet het rijk in met de “Aanval op Schooluitval” en met succes. Door afspraken te maken met scholen en gemeenten op regionaal niveau, door te monitoren en te publiceren over de resultaten en de ‘best practises’, en door middelen beschikbaar te stellen aan scholen en gemeenten voor preventieve en curatieve maatregelen, is het aantal voortijdig schoolverlaters de afgelopen jaren sterk gedaald (van 71.000 in 2002 naar maximaal 25.000 in 2016. En dat is gelukt! Op de website van het ministerie van OCW vindt u uitgebreide informatie over de landelijke inzet.

Aanscherping streefcijfers én uitbreiding doelgroep in 2016:

In 2016 zijn er weer nieuwe afspraken gemaakt en is de lat op maximaal 20.000 vsv’ers in 2021 gelegd. Maar ook is de doelgroep uitgebreid. Vanaf 1 oktober 2016 moet ook worden ingezet op de monitoring en ondersteuning van zogenaamde ‘kwetsbare jongeren’ (jongeren afkomstig uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs). Dat zijn jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen, maar wel extra ondersteuning nodig hebben om een plek op de arbeidsmarkt te vinden en te houden.

De nieuwe afspraken met het rijk hierover zijn vastgelegd in de Regionale vsv-agenda Haaglanden 2017-2020. Deze samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en rijk in de RMC-regio Haaglanden is op 21 september 2016 door de bestuurders (wethouders Onderwijs en onderwijsbestuurders vo en mbo) bekrachtigd. Het is het vervolg op het VSV-convenant 2012-2015 en uitgevoerd onder de vlag van het rijksbeleid Aanval op schooluitval. In de Regionale vsv-agenda Haaglanden 2017-2020 staat beschreven welke bijdrage vanuit de regio Haaglanden te verwachten is.

VSV-conferentie 18 mei 2017

‘Expeditie VSV-Nee: met maatwerk naar de top’

Elk jaar wordt er een VSV-conferentie georganiseerd voor álle professionals die een rol hebben in de regionale aanpak. Doel van deze conferentie is om met elkaar van gedachten te wisselen hoe we het voortijdig schoolverlaten in de regio nog verder terug kunnen dringen. Op 18 mei wordt de VSV-conferentie 2017 georganiseerd die als titel heeft: Expeditie VSV-Nee: Met maatwerk naar de top. Hier vindt u het programma dat we u deze middag te bieden hebben. Aanmelden voor de conferentie is niet meer mogelijk.

Sprekers


Spreker 1 - Melvin Redeker
Avonturier
Spreker 2 - Abdelkader Benali